Chronológia prípadu obžalovanej zbitej obete R.D.

9.6.2021
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I ešte v marci doručil Okresnému súdu Košice I ustúpenie od žaloby v prípade obžalovaného R.D. Súd preto vytýčil pojednávanie na 9. júna 2021 o 9:00, kedy sa definitívne ukončilo trestné stíhanie spolu so súdnym konaním. R.D. bol obžalovaný spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi tri roky od mája 2018.

3.3.2021

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné. Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.

V septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). O druhej sťažnosti ďalších štyroch zbitých Moldavčanov ESĽP stále rozhoduje. V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.


1.9.2020

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol o prvej z dvoch sťažností zbitých obyvateľov Moldavy nad Bodvou, ktorí sa na súd obrátili potom, čo vyčerpali všetky opravné prostriedky v Slovenskej republike. Súd dal za pravdu sťažovateľom (jedným z nich je aj R.D.), spochybnil podstatu zásahu, opodstatnenosť použitia fyzickej sily, vyšetrovanie ako aj upozornil na fakt, že slovenské orgány sa nevenovali preskúmaniu možného rasového motívu. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

4.7.2019

Pojednávanie s RD bolo odročené na dobu neurčitú.

Vzhľadom na to, že obom obhajcom nebolo predvolanie doručené v zákonom stanovenej lehote, bol predpoklad, že pojednávanie bude musieť byť odročené. Sudca Ladislav Bujňák však odročil pojednávanie z iného dôvodu.  

Sudca uviedol, že chce počkať na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, a až potom bude pojednávanie pokračovať. Keďže termín rozhodnutia ESĽP nie je známy, odročil pojednávanie na dobu neurčitú.16.5.2019

Pojednávania so zbitými Moldavčanmi M.H. a R.D., ktoré boli plánované na štvrtok 16. mája 2019 na Okresnom súde Košice I, boli odročené. Nový termín pojednávaní sudca stanovil na štvrtok 4. júla 2019.

12.3.2019

Uskutočnilo sa 2. pojednávanie s poškodeným R.D. na Okresnom súde Košice I.

29.1.2019
Sudca určil druhé pojednávanie s obžalovaným R.D. na pondelok 21.1.2019. Muselo byť odročené zo zdravotných dôvodov. Termín nového pojednávania na Okresnom súde Košice I je 12.3.2019.

15.11.2018
Prebehlo prvé pojednávanie s obžalovaným R.D..

8.8.2018
Obžalovaný R.D. podal prostredníctvom právnych zástupcov odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 23.7.2018, sp. zn. 4T43/2018.


23.7.2018
Okresný súd Košice I vydal rozkaz, ktorým uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov.

 • Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 18 mesiacov.

12.7.2018
Obžalovaný podal návrh na zastavenie trestného stíhania podľa § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a tento skutok ani nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci a návrh na odmietnutie obžaloby a na vrátenie veci prokurátorovi podľa § 241 ods. 1 písm. f) Trestného, pre zistené závažné chyby, najmä z dôvodu porušenia práva na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces poriadku.

18.6.2018

Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie: Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 20.02.2014, po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014, vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou PK,  sa mal dopustiť fyzického násilia voči predvedenej osobe, a to RR, a na základe tejto výpovede bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa §420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal. 

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov: BOD 5 (viď nižšie).

Trestné stíhanie sa začalo 20.1.2014, výpoveď obžalovaného bola 20.2.2014, teda nebolo možné začať trestné stíhanie na základe tejto výpovede, keďže výpoveď prebehla mesiac po začatí trestného stíhania.


18.5. 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 vznieslo obvinenie voči R.D. zo spráchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov).

marec 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 realizovalo predprípravné konanie vo veci podozrenia R.D. zo spáchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1-5 rokov).


júl-december 2016
Krajská prokuratúra Prešov vydala pokyn Okresnej prokuratúre Košice 1, a tá následne vydala pokyn na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 na prešetrenie podozrenia R.D. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona (3 - 8 rokov).

20.6.2016

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR zaslala Krajskej prokuratúre Prešov poznatky o podozreniach nasvedčujúcich, že zbití Rómovia spáchali trestný čin a pripojila aj príslušné časti vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.).

V prípade R.D. sa jednalo konkrétne o podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona (3 - 8 rokov).

Uvedenie motívu: Pomsta za služobný zákrok príslušníka policajného zboru PK proti menovanému RD pred OO PZ Moldava nad Modvou voči jeho osobe (v minulosti).


24.5.2016

Krajská prokuratúra Prešov zaslala na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR pokyn so žiadostou o preskúmanie podozrení, či zo strany zbitých Rómov bol v priebehu vyšetrovania spáchaný trestný čin.


22.3.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM).
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR).
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.

23.11.2015
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a).
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.


8.9.2014
Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.):

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013).

20.2.2014

Výsluch zbitého R.D.


20.1.2014
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.) začala trestné stíhanie policajtov pre podrozrenie zo spáchania viacerých trestných činov:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.

19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (R.D. bol počas zákroku v osade Budulovská bitý, následne bol predvedený s ďalšími obyvateľmi Budulovskej ulice na policajnú stanicu).


15.6.2013
Incident pred policajným zásahom.