TS: ESĽP rozhodol v prvej z dvoch sťažností zbitých, rozsudok je nádejou pre spravodlivosť

Equity, o.z., Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bystriny o.z.

__________________________________________________________________________

 

Tlačová správa

 
ESĽP ROZHODOL V PRVEJ SŤAŽNOSTI ZBITÝCH
PO POLICAJNEJ RAZII V MOLDAVE NAD BODVOU, ROZSUDOK JE NÁDEJOU PRE SPRAVODLIVOSŤ

 

Koalícia mimovládnych organizácií, ktorá na neoprávnenú policajnú akciu v Moldave nad Bodvou dlhodobo poukazuje, víta rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu o prvej z dvoch sťažností zbitých obyvateľov. Mimovládne organizácie vyzývajú vládu, aby záväzky vpylývajúce z rozhodnutia súdu implementovala do praxe čím skôr, a to predovšetkým vytvorenie nezávislého vyšetrovacieho orgánu, ktorý by preskúmaval sporné postupy silových zložiek.

 

Desať zbitých obyvateľov a obyvateliek ulice Budulovská v Moldave nad Bodvou sa pred dvomi rokmi obrátili na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Urobili tak potom, čo vyčerpali všetky opravné prostriedky na Slovensku, aby dosiahli spravodlivé a nezávislé vyšetrenie policajnej razie z 19.6.2013.

Dve sťažnosti, ktoré v mene poškodených podali advokátka spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva Vanda Durbáková a Európske centrum pre práva Rómov, upozornili na porušenie viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach. Rozhodnutie o prvej sťažnosti dvojice poškodených dnes štrasburský súd zverejnil. Do konaní pred ESĽP vstúpili ako jeho vedľajší účastníci občianske združenie Equity, Amnesty International a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá viackrát verejne upozornila, že Slovenská republika s najväčšou pravdepodobnosťou spor dôkazne neustojí a prehrá.

Lýdia Šuchová z občianskeho združenia Equity v mene koalície mimovládnych organizácií (Equity, o.z., Európske centrum pre práva Rómov, ETP Slovensko, Amnesty International Slovensko, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bystriny o.z.) hovorí, že rozsudok ESĽP je nádejou pre spravodlivosť. „Rozhodnutie o prvej sťažnosti prináša dlho očakávanú spravodlivosť pre zbitých obyvateľov z Moldavy nad Bodvou. Po siedmich rokoch boja so štátom, keď sa z obetí stali vinníci, svitá nádej, že sa súčasné súdne procesy s poškodenými, v ktorých im hrozia tresty, skončia a tí si budú môcť vydýchnuť,“ hovorí Šuchová.

Mimovládne organizácie očakávajú, že ESĽP čoskoro rozhodne obdobne aj o druhej sťažnosti. „Zároveň veríme, že Slovenská republika sa z tohto prípadu poučí a napraví  všetky jeho zlyhania systémovými opatreniami, predovšetkým vytvorením nezávislého vyšetrovacieho orgánu na preskúmavanie postupov silových zložiek,“ povedala Šuchová. Mimovládne organizácie tiež upozorňujú, že chýbajú kamery a záznamy zo zásahov, z predvádzania osôb na policajné stanice a ciel policajného zaistenia. „Aj tento rozsudok potvrdil, že bremeno preukazovania, ako štátne orgány používajú silu voči obyvateľom, je na strane štátu,“ dodala Šuchová.

V sťažnosti (R.R. a R.D. proti Slovenskej republike - 20649/18 zo 19.9.2018) poškodení namietali policajné násilie, nedostatky vo vyšetrovaní a etnickú diskrimináciu. Poukázali, že boli porušené viaceré články Európskeho dohovoru pre ľudské práva:

·      Článok 3, ktorý garantuje, že nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, k čomu došlo pri samotnom policajnom zákroku a po následnom predvedení na policajnú stanicu;

·      Článok 13, ktorý garantuje právo na účinný opravný prostriedok pred vnútroštátnym orgánom bez ohľadu na to, že porušenie spôsobili osoby pri plnení ich úradných povinností.  Podľa poškodených štátne orgány zlyhali, keď nedokázali garantovať nezávislé vyšetrenie zásahu.

·      Článok 14,  ktorý zakazuje diskrimináciu.  

ESĽP rozhodol, že Článok 3  a Článok 14 Dohovoru o ľudských právach boli porušené. O Článku 13 súd rozhodol, že nie je potreba ho individuálne preskúmavať. Senát súdu poškodeným priznal finančné odškodnenie ako aj náklady na konanie. Slovenská republika spor prehrala, a poškodených  musí do 3 mesiacov odškodniť. Z rozsudku vyplýva, že sudcovia významne pracovali so závermi verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej, ako aj s podaniami súčasnej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej a občianskeho združenia Equity, ktoré  do konaní pred ESĽP vstúpili ako tretia strana. Súd v rozsudku skonštatoval množstvo pochybení vo vyšetrovaní razie a uviedol, že „vyšetrovanie nebolo adekvátne“. Súd tiež konštatoval, že vyšetrovanie zlyhalo aj v prípade šetrenia možného rasového motívu.

Termín rozhodnutia o druhej sťažnosti (M.H. a ďalší vs. Slovenská republika -  14099/2018) zatiaľ nie je známy.

Zároveň už tretí rok prebiehajú súdne konania so šiestimi zbitými obyvateľmi Moldavy nad Bodvou na Okresnom súde Košice I. Sú obžalovaní pre údajne krivé výpovede a svedectvá o tom, čo počas a po razii zažili. Najbližšie pojednávanie s jedným z obžalovaných M.H. sa uskutoční na Okresnom súde Košice I v utorok 8.9. 2020 o 10:45. Pojednávania sa zúčastnia zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí svojou pravidelnou účasťou upozorňujú na vývoj policajnej razie v Moldave a samotné konania, v ktorých sa z obetí razie stávajú vinníci.

Mimovládne organizácie tiež pravidelne informujú o prípade na webovej stránke www.policajnarazia.sk, na ktorej je celá chronológia kauzy.

 

 


Kontakt pre médiá: Lýdia Šuchová, +421 907 762 921, 7rokov@policajnarazia.sk