Chronológia prípadu obžalovanej zbitej obete J.H.

9.6.2021

Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I  ešte v marci doručil Okresnému súdu Košice I ustúpenie od žaloby v prípade obžalovaného J.H. Súd preto vytýčil pojednávanie na 9. júna 2021 o 9:30, kedy sa definitívne ukončilo trestné stíhanie spolu so súdnym konaním. J.H. bol obžalovaný spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi tri roky od mája 2018.


3.3.2021

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné. Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.  V septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). O druhej sťažnosti ďalších štyroch zbitých Moldavčanov ESĽP stále rozhoduje. V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.


25.9.2019

Pojednávanie, ktoré sa malo konať 25.9.2019, bolo odročené z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť preklady podkladov súvisiacich so súdnym konaním. O novom termíne pojednávania Vás budeme informovať.

 

27.5.2019

Dňa 27.5.2019 bolo pojednávanie s obžalovanými obeťami policajnej razie I.M. a J.H.. Po úvodných úkonoch a vystúpení obhajcu bolo pojednávanie odročené na 25.9.2019 o 10,00 v miestnosti č. 140. Toto septembrové pojednávanie bolo odročené z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť preklady podkladov súvisiacich so súdnym konaním. O novom termíne pojednávania Vás budeme informovať.


27.3.2019

Pojednávanie  bolo opäť odročené, tentokrát pre pre chýbajce tlmočenie. Spojené pojednávanie obžalovaných J.H. a I.M., ktorých sudca v lete minulého roka odsúdil na druhý deň potom, čo obdržal obžalobu z prokuratúry, bolo odročené už  v decembri 2018.  Len na pripomenutie - v prípade J.H. mala obžaloba 1115 strán, v prípade I.M. 450 strán.


12.12.2018 

Malo byť prvé pojednávanie s obžalovaným J.H., ale sudca ho odročil.

27.6.2018
Obžalovaný J.H. podal prostredníctvom právnych zástupcov odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 31.05.2018, sp. zn. 6T/37/2018.


31.5.2018
Okresný súd Košice I vydal rozkaz, ktorým uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov.

 • Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 15 mesiacov.
 • Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného MJ s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces.
Sudca vystavil trestný rozkaz nasledujúci deň po obdržaní obžaloby od prokurátora. Obžaloba vrátane príloh mala 1115 strán.

28.5.2018
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie: Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 20.02.2014 v čase od 10:05 hod. do 13:30 hod., po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014, vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. MJ, mal počas výkonu služby dňa 19.06.2013, v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod., na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou, v rámci policajnej akcie, voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia v oblasti hrudníka a pri konečníku a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov: Bod 2 (viď nižšie).

30.8. 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 vznieslo obvinenie voči J.H. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov).

marec 2017

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 realizovalo predprípravné konanie vo veci podozrenia J.H. zo spáchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1-5 rokov).

júl-december 2016
Krajská prokuratúra Prešov vydala pokyn Okresnej prokuratúre Košice 1, a tá následne vydala pokyn na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 na prešetrenie podozrenia J.H. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b)Trestného zákona (3 - 8 rokov).

20.6.2016

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR zaslala Krajskej prokuratúre Prešov poznatky o podozreniach nasvedčujúcich, že zbití Rómovia spáchali trestný čin a pripojila aj príslušné časti vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.).

V prípade J.H. sa jednalo konkrétne o podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b) Trestného zákona (3 - 8 rokov).

Uvedenie motívu: Pomsta za služobný zákrok - predvedenie LH dňa 16.6.2013 na OO PZ Moldava nad Bodvou a jeho následné obvinenie a trestné stíhanie.


24.5.2016
Krajská prokuratúra Prešov zaslala na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR pokyn so žiadostou o preskúmanie podozrení, či zo strany zbitých Rómov bol v priebehu vyšetrovania spáchaný trestný čin.


22.3.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM).
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR).
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.

23.11.2015
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a).
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona .
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.


8.9.2014

Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.):

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013).

20.2.2014

Výsluch zbitého J.H.


20.1.2014
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.) začala trestné stíhanie policajtov pre podrozrenie zo spáchania viacerých trestných činov:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.

19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (J.H. bol počas zákroku v osade Budulovská zbitý, následne bol predvedený s ďalšími obyvateľmi Budulovskej ulice na policajnú stanicu).


15.6.2013

Incident pred policajným zásahom.