Chronológia obžaloby zbitej obete M.H.

9.6.2021

Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I ešte v marci 2021 doručil Okresnému súdu Košice I ustúpenie od žaloby v prípade obžalovaného M.H. Súd preto vytýčil pojednávanie na 9. júna 2021 o 8:30, kedy sa definitívne ukončilo trestné stíhanie spolu so súdnym konaním. M.H. bol obžalovaný spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi tri roky od mája 2018.


3.3.2021

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné. Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.
V septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). O druhej sťažnosti ďalších štyroch zbitých Moldavčanov ESĽP stále rozhoduje. V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.


8.9.2020

Hlavné pojednávanie v prípade obžalovaného M.H., ktoré sudca Okresného súdu Košice I zvolal na 8.9.2020, je odročené. Obhajcovia JUDr. Roman Kvasnica a JUDr. Dalibora Kuciána sa na súd obrátili s podaním, v ktorom súdu oznámili, že doposiaľ nebolo rozhodnuté o žiadosti zo dňa 21.1.2019 doplnenej dňa 21.6.2019 o preklad rozhodnutí a iných písomností. Súdu dali tiež do pozornosti rozhodnutie ESĽP, ktoré, napriek tomu, že sa týka iných obžalovaných, priamo súvisí s predmetnou trestnou vecou. Dátum nového hlavného pojednávania s M.H. zatiaľ nie je známy.


17.11.2019

Jeden zo šestice zbitých Rómov, z ktorých štát po neprimeranom a neopodstatnenom zásahu v Moldave nad Bodvou urobil páchateľov, získal ocenenie Biela vrana za rok 2019. Viac o ocenení si môžete prečítať TU.  

4.7.2019

Pojednávanie s MH bolo odročené na dobu neurčitú. 

Vzhľadom na to, že obžalovanému a jednému z obhajcov nebolo predvolanie doručené v zákonom stanovenej lehote, bol predpoklad, že pojednávanie bude musieť byť odročené. Zároveň bolo zaslané predvolanie poškodenému M.J. na iný dátum, ako bol dátum pojednávaia 4.7.2019. Sudca Ladislav Bujňák však odročil pojednávanie z dvoch iných dôvodov.  

Požiadavku obhajoby MH na preklad vybraných častí spisu súd v minulosti zamietol, voči čomu obhajoba namietala. Rovnaká situácia nastala aj v prípade iných obžalovaných obetí, o ktorých pojednáva iný sudca. V tom prípade o sťažnosti obhajoby už rozhoduje krajský súd. Sudca Ladislav Bujňák rozhodol, že počká na rozhodnutia krajského súdu, keďže sa jedná o analogický prípad. Toto uviedol ako jeden z dôvodov odročenia pojednávania s MH na dobu neurčitú.

Zároveň uviedol, že chce počkať na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, čo bolo druhým dôvodom odročenia pojednávania na dobu neurčitú.


16.5.2019
Pojednávania so zbitými Moldavčanmi M.H. a R.D., ktoré boli plánované na štvrtok 16. mája 2019 na Okresnom súde Košice I, boli odročené. Nový termín pojednávaní sudca stanovil na štvrtok 4. júla 2019.

12.3.2019

Uskutočnilo sa 2. pojednávanie s poškodeným M.H. na Okresnom súde Košice I.


29.1.2019

Termín 2. pojednávania s obžalovanou obeťou policajného násilia M.H. Pojednávanie bolo odročené na zo zdravotných dôvodov. Termín nového pojednávania na Okresnom súde Košice I je 12.3.2019.


15.11.2018
Prvé pojednávanie prebehlo, bolo odročené pre chýbajúce tlmočenie.

07.8.2018
Obžalovaný M.H. podal prostredníctvom právnych zástupcov odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 23.07.2018, sp. zn. 4T/38/2018.

23.7.2018
Okresný súd Košice I vydal rozkaz, ktorým uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov.

 • Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 18 mesiacov.
 • Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného MJ s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces.

03.7.2018
Obžalovaný M.H. podal návrh na zastavenie trestného stíhania podľa § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a tento skutok ani nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci a návrh na odmietnutie obžaloby a na vrátenie veci prokurátorovi podľa § 241 ods. 1 písm. f) Trestného zákona, pre zistené závažné chyby, najmä z dôvodu porušenia práva na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces poriadku.

28.5.2018
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie:
Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 21.02.2014 v čase od 10:45 hod. do 13:00 hod., dňa 11.09.2014 v čase od 08:45 hod. do 09:15 a dňa 04.06.2015 v čase od 10:15 hod. do 10:32 po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014 vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. MJ počas výkonu služby dňa 19.06.2013 v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod. na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou v rámci policajnej akcie mal voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť zranenia, a to povrchové pomliaždenie s odreninou v ľavej temennej oblasti v oblasti s miernym opuchom 2x2 cm, pomliaždenie s opuchom chrbta ľavej ruky a povrchové pomliaždenie hrudníka prejavujúce sa len tlakovou bolestivosťou v oblasti desiateho rebra v lopatkovej čiare a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov: Bod 2 (viď nižšie).30.8.2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1
Vznesenie obvinenia zo spáchania trestného činu
 • Obvinenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov)

marec 2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1
Predpípravné konanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu
 • Podozrenie zo spáchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov)

júl-december 2016
Pokyn Krajskej prokuratúry Prešov na Okresnú prokuratúru Košice 1 a následne pokyn z Okresnej prokuratúry Košice 1 na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1
Pokyn na prešetrenie podozrení zo spáchania trestných činov v jednotlivých prípadoch
 • Podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b)Trestného zákona (3 - 8 rokov)

20.6.2016
Odpoveď Sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR Krajskej prokuratúre Prešov

Zaslanie poznatkov o podozreniach nasvedčujúcich, že bol spáchaný trestný čin spolu s príslušnými časťami vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.):

Podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, ods. 2 písm. b) s poukazom na § 140 písm. b)Trestného zákona (3 - 8 rokov)

Uvedenie motívu: Pomsta za služobný zákrok - predvedenie LH dňa 16.6.2013 na OO PZ Moldava nad Bodvou a jeho následné obvinenie a trestné stíhanie


24.5.2016
Pokyn Krajskej prokuratúry Prešov na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR

Žiadosť o preskúmanie podozrení, že bol spáchaný tresný čin


22.3.2016
Uznesenie o zastavení trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR

Trestné stíhanie bolo zastavené vo veci:

 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM)
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR)
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie


23.11.2015
Uznesenie o zastavení trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR
Trestné stíhanie bolo zastavené vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a)
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo je  nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci

11.9.2014
Tretí výsluch zbitého M.H.

11.9.2014
Ďalší výsluch zbitého M.H.


8.9.2014
Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.)
Trestné stíhanie vo veci (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013.

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona


21.2.2014

Výsluch zbitého


20.1.2014
Začiatok trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.)

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona 
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona 
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona 
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona 
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona


19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (M.H. bol počas zákroku v osade Budulovská a po následnom predvedení na policajnú stanicu bitý).


15.6.2013

Incident pred policajným zásahom.