Chceme spravodlivosť - požiadavky na orgány štátu


Dôvera v políciu a silové zložky môže byť obnovená, len ak budú prijaté nasledovné opatrenia. Naše návrhy vychádzajú zo skúseností pri postupe policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a ministerstva vnútra, ale aj z odporúčaní verejnej ochrankyne práv a z požiadaviek iniciatív Štrngáme za zmenu a Chceme veriť .


1. Zriadenie nezávislého orgánu na preskúmavanie sporných postupov silových zložiek štátu

              Policajti nesmú vyšetrovať policajtov. Požiadavka nezávislej policajnej inšpekcie sa zakladá na absolútnej personálnej a materiálnej nezávislosti od Policajného zboru a ministerstva vnútra. Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je vnútorný kontrolný orgán podriadený ministerstvu vnútra a ministrovi vnútra, ktorý je priamo politicky zodpovedný za policajný zbor. Ani postavenie prokuratúry v konaniach nie je podľa Európskeho súdu pre ľudské práva nezávislé, pretože plní určitú špecifickú úlohu v trestnom konaní. Žiadame preto vytvorenie nezávislej inštitúcie, ktorá bude vyšetrovať činnosť policajtov, ako aj príslušníkov iných silových zložiek štátu (Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colnej správy), ktorá nebude podliehať ani pod ministerstvo vnútra, ani pod prokuratúru, ale bude zriadená zákonom ako samostatná inštitúcia.


2. Garantovanie nezávislosti Policajného zboru Slovenskej republiky

               Len nezávislý Policajný zbor si môže slobodne plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o Policajnom zbore. Podriadenosť politikom podkopáva nezávislosť polície. Represívno-pátracia policajná akcia v Moldave nad Bodvou poukázala na to, že obava z ovplyvňovania práce policajtov politikmi je reálna. Návšteva bývalého ministra vnútra a expremiéra u zasahujúcich policajtov v Moldave nad Bodvou krátko po represívno-pátracej akcii, vyzdvihnutie ich práce, povzbudenie do ďalšieho podobného konania, a ocenenie samotného zásahu je politizovaním len začínajúceho vyšetrovania policajnej razie. Žiadame preto, aby sa legislatívne upravili personálne nominácie v policajnom zbore tak, aby odstránili pochybnosti o nezávislosti polície od ministra vnútra, teda pochybnosti o nezávislosti vyšetrovania.3. Zabezpečenie videozáznamu z každej policajnej akcie 

               Hoci dôkazne bremeno preukázať ako policajné zložky použili fyzickú silu voči obyvateľom je vždy na strane štátu, ani z represívno-pátracej akcie v Moldave nad Bodvou, ani z ďalších policajných zásahov polícia nevyhotovila videozáznamy preukazujúce ich zákonný postup. Žiadame preto, aby polícia z každej policajnej akcie, v ktorej už pri jej príprave predpokladá možné použitie donucovacích prostriedkov, zadovážila videozáznamy o celom jej priebehu. Rovnako žiadame zabezpečiť, aby polícia v prípadoch, ak osoby boli predvedené na policajné oddelenie (napríklad aj z dôvodu preukázania sa, zistenia alebo overenia ich totožnosti) vyhotovila záznam podobne, ako je tomu dnes v komerčnej sfére (pri návšteve bánk, poisťovní či nákupných centier).4. Vyvodenie zodpovednosti polície za zásah v Moldave 

              Žiadame vyvodiť dôsledky z porušenia práva, ku ktorému došlo zásahom do základných práv a slobôd bližšie neurčeného počtu osôb vykonaním preskúmavanej represívno-pátracej policajnej akcie v Moldave nad Bodvou. Podstata zásahu, či sa mal vôbec udiať a či bola splnená podmienka proporcionality, neboli nikdy nezávislé preskúmané. Žiadame preto objektívne preskúmať opodstatnenosť zásahu, či bol nevyhnutný ako aj primeranosť zásahu, či polícia postupovala pri použití donucovacích prostriedkov a fyzickej sily len v nevyhnutnom rozsahu.5. Preskúmanie postupu orgánov činných v trestnom konaní

             V súčasnosti je 6 obyvateľov osady na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou obvinených z krivej výpovede, ktorej sa mali dopustiť voči zasahujúcim policajtom. Postup policajného vyšetrovania a dozorovania týchto konaní prokuratúrou je rozporuplný a z obetí represívno-pátracej akcie robí vinníkov. Rozporuplné je aj znalecké dokazovanie, ktoré pracuje s termínom mentalita romica pripisujúcim negatívne povahové znaky správania na základe národnostnej príslušnosti. Žiadame preto o preskúmanie postupu orgánov činných v trestnom konaní a zastavenie týchto nezmyselných konaní voči zbitým Rómom.