Právny zástupca zbitých doručil podnet ministrovi spravodlivosti Gálovi

Právny zástupca zbitých Roman Kvasnica podal podnet ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi na vykonanie previerky súdnych spisov a previerky úrovne súdnych konaní v súvislosti s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 120a nasl. zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V uvedených trestných konaniach dochádza podľa názoru obhajcu k zavinenému nesplneniu a porušeniu zákonných povinností zo strany zákonných sudcov, pričom ich správanie na hlavných pojednávaniach vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri rozhodovaní, o nezaujatosti sudcov voči účastníkom konania a oprávnené pochybnosti o úsilí ukončiť súdne konanie spravodlivo. 

Celý podnet si môžete prečítať v sekcii Chronológia alebo na tomto odkaze.