Počas leta súdy neprávoplatne odsúdili 5 obetí policajnej razie

Začiatkom leta podala Okresná prokuratúra Košice obžaloby na 6 obvinených obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Traja sudcovia Okresného súdu Košice I odsúdili 5 z nich trestným rozkazom. Právni zástupcovia obžalovaných podali vo všetkých 5 prípadoch odpory. Hlavné pojednávania so všetkými 6 obžalovanými očakávame v jeseni. Pozrite si chronologický prehľad spolu s vývojom v jednotlivých prípadoch.

OBŽALOBY

Dňa 30.05.2018 (4x) a 20.6.2018 (1x) podala Okresná prokuratúra Košice I obžaloby na 5 obetí policajnej razie a to za prečin krivého obvinenia(policajta) podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Dňa 30.05.2018 Okresná prokuratúra Košice I obžalovala jednu obeť z prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.


TRESTNÉ PRÍKAZY

V dňoch 31.05.2018 (1x), 8.6.2018 (1x), 23.7.20018 (2x) boli vydané trestné rozkazy Okresného súdu Košice I, ktorými súd uznal obete policajnej razie J.H. L.H., M.H., R.D. za vinných zo spáchania prečinu krivého obvinenia (policajta) a odsúdil ich na tresty odňatia slobody vo výmere jedného roka, pričom výkon trestu podmienečne odložil na skúšobnú dobu vo výmere pätnásť mesiacov, dvanásť mesiacov, osemnásť mesiacov (2x).

Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona súd odkázal „poškodeného policajta“s nárokom na náhradu škody na civilný sporový proces.

Dňa 31.05.2018 vydal Okresný súd Košice I trestný rozkaz, ktorým uznal  obžalovanú I.M. za vinnú zo spáchania prečinu krivej výpovede a krivej prísahy a zároveň upustil od uloženia súhrnného trestu vzhľadom na predchádzajúce odsúdenie Okresného súdu Košice – okolie.  


ODPORY VOČI TRESTNÝM PRÍKAZOM

Právni zástupcovia obžalovaných obetí policajnej razie, podali v stanovenej lehote odpory proti všetkým 5 trestným rozkazom.

SÚDNE POJEDNÁVANIE

V prípade R.R, ktorý je obžalovaný z krivého obvinenia, sudca stanovil na 24.09.2018 o 09:00 hlavné pojednávanie.


---------------------------------------------------


Obeť J. H.

Dňa 30.05.2018 podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Dňa 31.05.2018 vydaný trestný rozkaz Okresného súdu Košice I, sp. zn. 6T/37/2018, ktorým súd uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona, pri nezistení existencie žiadnej poľahčujúcej okolnosti § 36 Trestného zákona a neprihliadnutia na priťažujúcu okolnosť § 37 písm. m) Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere jedného roka. Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona mu súd výkon trestu podmienečne odložil a podľa § 50 ods. 1 trestného zákona určil skúšobnú dobu vo výmere päťnásť mesiacov. Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného M. J. s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces. 

Dňa 27.06.2018 bol podaný odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 31.05.2018, sp. zn. 6T/37/2018.

 

Obeť I. M.

Dňa 30.05.2018 podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I pre prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Dňa 31.05.2018 vydaný trestný rozkaz Okresného súdu Košice I, sp. zn. 6T/38/2018, ktorým súd uznal obžalovanú za vinnú zo spáchania prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, pričom podľa § 44 Trestného zákona upustil od uloženia súhrnného trestu vzhľadom na odsúdenie Okresného súdu Košice – okolie, sp. zn. 3T/44/2017 zo dňa 29.05.2017, sp. zn. 3T/18/2016 zo dňa 29.02.2016 a sp. zn. 3T/98/2015 zo dňa 30.10.2015. 

Dňa 27.06.2018 bol podaný odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 31.05.2018, sp. zn. 6T/38/2018.

Obeť M. H.

Dňa 30.05.2018 podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Dňa 03.07.2018 bol podaný zo strany obžalovaného návrh na zastavenie trestného stíhania podľa § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a tento skutok ani nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie vecia návrh na odmietnutie obžaloby a na vrátenie veci prokurátorovi podľa § 241 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku, pre zistené závažné chyby, najmä z dôvodu porušenia práva na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.

Dňa 23.07.2018 vydaný trestný rozkaz Okresného súdu Košice I, sp. zn.  4T/38/2018 , ktorým súd uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov. Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 18 (osemnásť) mesiacov. Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného M. J. s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces.

Dňa 07.08.2018 bol podaný odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 23.07.2018, sp. zn. 4T/38/2018.

 

Obeť L.H.

Dňa 30.05.2018 podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Dňa 08.06.2018 bol vydaný trestný rozkaz Okresného súdu Košice I, sp. zn. 1T/37/2018, ktorým súd uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 36 písm. j), § 38 ods. 3  Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov. Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov. Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona poškodeného M. J. s nárokom na náhradu škody odkázal na civilný sporový proces.

Dňa 19.07.2018 bol podaný odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 08.06.2018, sp. zn. 1T/37/2018.

 

Obeť R.D. 

Dňa 20.06.2018 podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Dňa 12.07.2018 bol podaný zo strany obžalovaného návrh na zastavenie trestného stíhania podľa § 241 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a tento skutok ani nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci a návrh na odmietnutie obžaloby a na vrátenie veci prokurátorovi podľa § 241 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku, pre zistené závažné chyby, najmä z dôvodu porušenia práva na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.

Dňa 23.07.2018 vydaný trestný rozkaz Okresného súdu Košice I, sp. zn.  4T/43/2018, ktorým súd uznal obžalovaného za vinného zo spáchania prečinu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona a odsúdil podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona s použitím § 42 ods. 1, § 38 ods. 2 Trestného zákona k súhrnnému trestu odňatia slobody vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov.

Podľa § 42 ods. 2 Trestného zákona súdu zrušil trestný rozkaz Okresného súdu Košice – okolie, sp. zn. 2T/51/2017 zo dňa 01.08.2017 s právoplatnosťou zo dňa 05.10.2017 a to vo výroku o treste a spôsobe jeho výkonu ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd mu výkon trestu  podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu vo výmere 18 (osemnásť) mesiacov.

Dňa 08.08.2018 bol podaný odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 23.07.2018, sp. zn. 4T/43/2018.


Obeť R.R. 

Dňa 30.05.2018 podaná obžaloba prokurátorom Okresnej prokuratúry Košice I pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.