ESĽP pribralo do konaní ďalších účastníkov

Poškodení zbití obyvatelia Budulovskej osady v Moldave nad Bodvou bojujú za spravodlivosť už takmer šesť rokov. Namietali najmä priebeh vyšetrovania postupu policajtov pri zásahu, ako aj následného preskúmania zásahu a jeho opodstatnenosti. V súčasnosti o ich dvoch sťažnostiach, ktoré podali v mene klientov neziskové organizácie ERRC a Poradňa pre ľudské a občianske práva, rozhoduje už Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). Súd rozhodne,či a v akej miere Slovenská republika porušila práva dotknutých obyvateľov Moldavy nad Bodvou.

„V sťažnosti sme upozornili na viaceré aspekty porušenia ľudských práv našich klientov,“ objasňuje Michal Zálešák z ERRC a pokračuje: Vítame, že ESĽP poskytol možnosť ďalším štyrom subjektom predložiť doplňujúce informácie k tomuto prípadu. S Vysokým komisárom OSN sme v kontakte, keďže vývoj prípadu policajnej raziemonitoruje od samého začiatku.“

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu pribral do konaní ako tretiu stranu - vedľajších účastníkov - Vysokého komisára OSN, verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, Amnesty International a občianske združenie Equity.

1.8. a 12.9.2017
Ústavný súd odmietol svojimi uzneseniami všetky podané ústavné sťažnosti, keďže považoval vyšetrovanie za objektívne a účinné v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Právnym zástupcom boli rozhodnutia ústavného súdu doručené 21.9.2017 /právnemu zástupcovi JUDr. Stanislavovi Jakubčíkovi/ a 9.11.2017 /právnej zástupkyni Mgr. Vande Durbákovej/.

19.3.2018
Európske centrum pre práva Rómov podalo v mene viacerých poškodených sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

24.4.2018
Advokátka Mgr. Vanda Durbáková spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva podala na Európsky súd pre ľudské práva sťažnosť v mene ďalších dvoch poškodených.


17.9.2018
Sťažnosť podanú ERRC komunikoval ESĽP vláde SR. 


21.9.2018
Sťažnosť podanú právnou zástupkyňou Mgr. Vandou Durbákovou komunikoval ESĽP  vláde SR a poškodeným bola priznaná v konaní anonymita. V konaní budú ďalej označovaní iniciálami ako R.R. a R.D.


December 2018
Amnesty International Slovensko, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a Equity o.z. požiadali ESĽP o možnosť vyjadriť sa ku konaniam ako jeho vedľajší účastníci - tretie strany.

2.1.2019
Prezident Komory Európskeho súdu pre ľudské práva vyhovel žiadosti  Kancelárie verejného ochrancu práv vstúpiť do oboch konaní ako vedľajšiemu účastníkovi konania.

14.1.2019
Prezident Komory Európskeho súdu pre ľudské práva vyhovel žiadosti Equity a Amnesty International Slovensko vstúpiť do oboch konaní pred ESĽP ako vedľajšiemu účastníkovi konania.