7 ROKOV PO RAZII: Vývoj prípadu a preukázateľné pochybenia na strane štátnych orgánov (2013-2020)

Udalosti po 19.6.2013 sú  rozdelené na dve odlišné línie vývoja, pričom v prvej línii boli zbití v pozícii poškodených/svedkov a vyšetroval sa postup polície a v druhej línii sa vyšetrovali zbití za krivé svedectvá proti zasahujúcim policajtom, za čo v súčasnosti čelia žalobám.

 

 

Línia 1 

Pod pracovným názvom Línia1 rozumieme tú časť vývoja prípadu, v ktorej boli Rómovia z osady Budulovská v Moldave nad Bodvou v pozícii poškodených a zasahujúci policajti v pozícii možných vinníkov. Čiže sú to udalosti od policajného zásahu19.6.2013, cez jeho vyšetrovanie, trestné stíhanie policajtov, zamietnutie trestného stíhania, rozhodnutie Ústavného súdu až po podanie dvoch sťažností na Európsky súd pre ľudské práva. Rómovia v rámci prebiehajúceho trestného stíhania vypovedali pred vyšetrovateľom, označili konkrétnych policajtov, ktorí ich počas zásahu mali biť. Ich výpovede sa začali spochybňovať, obete zásahu boli podrobené psychologickému posudzovaniu, bola im prisúdená "mentalica romica" v dôsledku čoho boli ich výpovede menej dôveryhodné ako výpovede policajtov.

 

 

Línia 2

Vyšetrovanie (ne)zákonnosti postupu policajtov sa v určitom momente obrátilo voči poškodeným obyvateľom osady Budulovská. Tieto udalosti sú druhou časťou vývoja, a preto ich označujeme ako Línia 2. Datuje sa od momentu, keď svedectvá poškodených boli označené za nepravdivé. Šiesti zo zbitých Moldavčanov boli následne obvinení, neskôr obžalovaní z krivej výpovede alebo krivého svedectva proti policajtom. V súčasnosti sú súdení na Okresnom súde v Košiciach I a hroziacim tresty v rozsahu 1 až 5 rokov. V Línii 2 vystupujú policajti ako poškodení a zo zbitých Rómov sa snažia urobiť vinníkov.

 

 

Súvis medzi obomi líniami 

V rámci Línie 1 prebiehalo vyšetrovanie (trestné stíhanie policajtov), ktoré realizovala Inšpekčná služba MV SR (dnes pod názvom Útvar inšpekčnej služby). Vyšetrovateľ zrealizoval množstvo výsluchov (a iných úkonov). V tomto vyšetrovaní vystupovali Rómovia ako poškodení (prípadne svedkovia). Ich výpovede boli zaznamenané formou zápisníc, v niektorých prípadoch aj obrazovo –zvukovými záznamami. V mnohých prípadoch boli výsluchy realizované za pomoci tlmočníka. Dokumentácia celého vyšetrovania Línie 1 tvorí Trestný spis 1. V rámci Línie 2 sú 6 Rómovia obžalovaní z krivej výpovede alebo krivého obvinenia. Sú to tzv. verbálne (slovné) trestné činy, ktorých sa museli dopustiť úmyselne. Mali sa ich dopustiť počas ich výpovedí realizovaných v rámci Línie 1. Dôkazový materiál na preukázanie, či sa dopustili uvedených trestných činov, sú preto materiály tvoriace súčasť Trestného spisu 1 (predovšetkým zápisnice a obrazovo –zvukové záznamy s výsluchov). Pokiaľ sa preto vyskytli pochybenia v rámci vyšetrovania Línie 1 alebo vedenia Trestného spisu 1, tieto sa automaticky prenášajú aj do Línie 2. Obhajca obžalovaných zbitých Rómov Roman Kvasnica musel preto preštudovať aj celý Trestný spis 1. V rámci vyšetrovania Línie 1 a vedenia Trestného spisu 1 identifikoval viaceré závažné nedostatky a porušenia zákona, ktoré majú súvis s Líniou 2. Rovnako preštudoval všetky podklady súvisiace s jednotlivými prípadmi 6 obžalovaných v rámci Línie 2. Aj v týchto prípadoch identifikoval závažné nedostatky a porušenia zákona.

 

 

Nedostatky identifikované v Línii 1

(vyšetrovania a vedenia trestného spisu)

 

Skratky:

ÚIS – Úrad inšpekčnej služby MV SR

OS KE I -Okresný súd Košice I

 

1. ÚIS - Neumožnenie oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania pred zastavením trestného stíhania vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby –porušenie ustanovenia § 208 ods. 1 Trestného poriadku s dôsledkom porušenia práva svedka -poškodeného podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Trestného poriadku – právo na robenie návrhov na vykonanie dôkazov alebo ich doplnenie a predkladať dôkazy;

 

2. ÚIS - Nezabezpečenie prekladu uznesenia o zastavení trestného stíhania (22.03.2016) po účinnosti novely Trestného poriadku (zákon č. 397/2015 Z.z., účinný od 01.01.2016) -transpozícia smernice EÚ (2012/29/EU);

 

3. ÚIS - Porušenie ustanovenia § 58 ods. 3 Trestného poriadku, o spôsobe čítania zápisnice osobe, ktorá nevie čítať a písať (IM);

 

4. ÚIS - Zápisnice o výsluchu svedka –poškodeného pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby, nie je možné chápať ako všeobecný dôkazný prostriedok v zmysle ustanovenia § 119 ods. 2 Trestného poriadku, pretože tieto zápisnice neboli vyhotovené procesne bezchybným spôsobom v zmysle zákonných ustanovení Trestného poriadku, konkrétne v rozpore s ustanovením § 58 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, pretože z opisu priebehu týchto úkonov trestného konania za účasti tlmočníka je zrejmé nezachovanie zákonných ustanovení účinných v čase vykonávania týchto úkonov, ktoré upravovali vykonávanie úkonov za účasti tlmočníka, konkrétne pri tlmočníckom úkone, ktorý možno vykonať len ústne, sa do zápisníc neuviedli údaje, ktoré obsahuje prekladateľská doložka v súlade s ustanovením § 23 ods. 7 v spojení s ustanovením § 23 ods. 1 a 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch účinného do 30.06.2018 (JM, MH, IM  aLH);

 

5. ÚIS - Napriek vyhotoveniu obrazovo-zvukových záznamov o úkonoch trestného konania, ktoré sú prílohou a súčasťou trestného spisu Úradu inšpekčnej služby, v rozpore s Vyhláškou MS SR 618/2005 Z.z. absentujú v spise doslovné prepisy týchto zvukových záznamov (JH, MH, RR, RD a LH);

 

6. ÚIS – Nesprávna, účelová a manipulatívna protokolácia výpovedí pri porovnaní obrazovo-zvukového záznamu so zápisnicou o ich výsluchov ako svedkov -poškodených (RD a RR);

 

7. ÚIS - Skutok, týkajúci sa výpovedí osôb RR a RD ako u LH bol Úradom inšpekčnej služby zastavený (zneužívanie právomoci verejného činiteľa), pretože skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, avšak pri RR a RD, prokurátor Okresnej prokuratúry konštatuje, že ich výpoveď rovnako ako IM, bola dôvodom začatia trestného stíhania, ktoré bolo zastavené z dôvodu, že skutok sa nestal (zločin mučenia, iného neľudského alebo krutého zaobchádzania); 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nedostatky identifikované v Línii 2

(vyšetrovania a vedenia 6 trestných spisov)

 

8. OS KE I - Porušenie ustanovenia § 58 ods. 3 Trestného poriadku, o spôsobe čítania zápisnice osobe, ktorá nevie čítať a písať (IM);

 

9. OS KE I – Nezabezpečenie a nedoručenie prekladu Uznesenia o vznesení obvinenia, obžaloby, trestného rozkazu, napriek vedomosti orgánov činných vtrestnom konaní o tlmočení a potrebe tlmočenia ich výpovedí pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby, ktorých obsah je dôvodom ich trestných stíhaní (JH, MH, IMaLH);

 

10. OS KE I - Porušenie článku 6 ods. 3 písm. a) Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd ---> každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia proti nemu;

 

11. OS KE I - Obžalovaní doteraz nevedia za čo sú trestne stíhaní:

A. Orgány činné v trestnom konaní, napriek tomu, že mali vedomosť o neznalosti slovenského jazyka, pretože museli čítať a mať vedomosť o obsahu ich výpovedí pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby a za ich obsah sú trestne stíhaní;

B. V rozpore s ustanovením § 28 ods. 2 v spojení s ustanovením § 2 ods. 20 Trestného poriadku nerozhodli o pribratí tlmočníka a prekladateľa;

C. Do dnešného dňa im neboli preložené obligatórne prekladané rozhodnutia a iné písomnosti, najmä uznesenie o vznesení obvinenia, obžaloba a trestný rozkaz

D. Nepreložené uznesenie o vznesení obvinenia do jazyka, ktorému rozumie a ktorým hovorí, nie je možné JH, MH, IM a LH);

 

12. OS KE I - V prípravnom konaní, neboli už ako obvinení, poučení podľa ustanovenia § 28 ods. 4 Trestného poriadku o práve na preklad a o práve výslovne sa tohto práva vzdať ako i  dôsledkoch vzdania sa tohto práva, čím bolo porušené ich právo na obhajobu a právo na spravodlivý proces (JH, MH, IM a LH); po účinnosti novely Trestného poriadku (zákon č. 1/2014 Z.z., účinný od 01.02.2014) - transpozícia smernice EÚ (2010/64/EU)

 

13. OS KE I – u IM a RR ---> podané obžaloby pre skutok, pre ktoré nebolo vznesené obvinenie, pretože nebol dodržaný zákonom predpokladaný spôsob doručovania rozhodnutí do vlastných rúk (OČTK, poštou) ---> porušenie ustanovenia § 66 ods. 3 a5 Trestného poriadku

 

14. OS KE I - Selektívne samovyhodnocovanie orgánov činných v trestnom konaní, v rozpore s ustanovením § 2 ods. 10 Trestného poriadku, čo je a čo nie je pre daný prípad relevantné ako dôkaz, bez toho, aby v tomto procese boli prítomné akékoľvek záruky práva na obhajobu, došlo k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces (do súdneho spisu, ako dôkaz v neprospech obvinených, boli prokurátorom Okresnej prokuratúry predložené zápisnice o úkone trestného konania, o ktorých boli vyhotovované obrazovo –zvukové záznamy, bez nosičov týchto obrazovo-zvukových záznamov, ktoré sú dôkazmi v prospech obvinených);

 

15. OS KE I - Selektívne predkladanie dôkazov ---> zatajenie CD nosičov prokurátorom Okresnej prokuratúry, ktoré sú prílohou a súčasťou zápisníc o výsluchoch svedka –poškodeného, v aktuálnych trestných konaniach (JH, MH, RR, RD aLH);

16. OS KE I - Do dnešného dňa nebol ani jednému z obžalovaných preukázaný úmysel (subjektívna stránka trestného činu) ako obligatórna náležitosť skutkovej podstaty trestných činov, ktoré sa im kladú za vinu;

 

17. OS KE I - Skutok, ktorý sa obžalovaným kladie za vinu obsahuje absolútnu lož, resp. konštrukciu, keď výpovede obžalovaných mali byť dôvodom začatia trestného stíhania Úradom inšpekčnej služby zo dňa 20.01.2014, pričom pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby vypovedali až po tomto začatí trestného stíhania (RR, RD a IM);

 

18. OS KE I - Skutok, ktorý sa obžalovanému kladie za vinu obsahuje absolútnu lož, resp. konštrukciu, vtom smere že obsah výpovedí obžalovaného mali údajne viesť ku krivému obvineniu poškodeného zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom Policajného zboru, Úradu inšpekčnej služby, podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal, nakoľko trestné stíhanie pre tento skutok týkajúci sa obžalovaného, bolo zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. b), ods. 4. Trestného poriadku, pretože tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (LH) ---> krivo obviniť iného, možno len z trestného činu;

 

19. OS KE I - ÚIS – Nesprávna, účelová a manipulatívna protokolácia výpovedí pri porovnaní obrazovo-zvukového záznamu so zápisnicou o ich výsluchov ako svedkov -poškodených (RD a RR) ---> Výpoveď RR zachytená v zápisnici je súdu predkladaná ako dôkaz v neprospech RD, pričom výpoveď RR a RD na obrazovo-zvukovom zázname je dôkazom v ich prospech.