7 ROKOV PO RAZII: prehľad udalostí uplynulého roka (jún 2019 - jún 2020)

Prinášame chronologický prehľad udalostí, ktoré sa udiali v uplynulom roku od šiesteho výročia po súčasnosť. Podrobný sedemročný prehľad o udalostiach zoradený podľa dátumov nájdete v sekcii Chronológia. Vývoj jednotlivých prípadov šiestich obžalovaných nájdete v sekcii Z obetí vinníci, v ktorej je šesť podsekcií s udalosťami o každom obžalovanom zvlášť. Dostať sa do nich môžete prekliknutím na iniciálky poškodených alebo cez menu webovej stránky.


M.H. 

4.7.2019

Pojednávanie s M.H. bolo odročené na dobu neurčitú. Vzhľadom na to, že obžalovanému a jednému z obhajcov nebolo predvolanie doručené v zákonom stanovenej lehote, bol predpoklad, že pojednávanie bude musieť byť odročené. Zároveň bolo zaslané predvolanie poškodenému M.J. na iný dátum, ako bol dátum pojednávania 4.7.2019. Sudca L. B. však odročil pojednávanie z dvoch iných dôvodov.  

Požiadavku obhajoby M.H. na preklad vybraných častí spisu súd v minulosti zamietol, voči čomu obhajoba namietala. Rovnaká situácia nastala aj v prípade iných obžalovaných obetí, o ktorých pojednáva iný sudca. V tom prípade o sťažnosti obhajoby už rozhoduje krajský súd. Sudca L. B. rozhodol, že počká na rozhodnutia krajského súdu, keďže sa jedná o analogický prípad. Toto uviedol ako jeden z dôvodov odročenia pojednávania s M.H. na dobu neurčitú. 

Zároveň uviedol, že chce počkať na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, čo bolo druhým dôvodom odročenia pojednávania na dobu neurčitú. 


22.07.2019

Podnet obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu na  previerku súdnych spisov a previerku úrovne súdnych konaní v súvislosti s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov adresovaná ministrovi spravodlivosti.

 

21.08.2019  

Žiadosť ministerstva spravodlivosti adresovaná predsedovi Okresného súdu Košice I o zaslanie vyjadrení k podnetu obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu.


27.08.2019

Žiadosť JUDr. Romana Kvasnicu o prešetrenie postupov, konaní a rozhodnutí prokurátora okresnej prokuratúry v prípravných konaniach a o prešetrenie správania sa prokurátora na hlavných pojednávaniach v konaniach pred súdom a jeho mediálnych vyjadrení, adresovaná generálnemu prokurátorovi.


18.09.2019
 

Návrh obhajoby na zastavenie trestného stíhania pre neprípustnosť trestného stíhania z dôvodu porušenia práva na tlmočenie a práva na preklad v prípravnom konaní, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť celého trestného konania ako i z dôvodu porušenia práva na obhajobu.

 

11.10.2019   

Sťažnosť sudcu JUDr. L. B. na obhajcu obžalovaného JUDr. Romana Kvasnicu na Slovenskú advokátsku komoru spolu s návrhom sudcu na odňatie a prikázanie veci z dôvodu podania sťažnosti, pričom táto skutočnosť môže vyvolať pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho takto vytvorený pomer k obhajcovi obžalovaného.

 

17.11.2019            

M.H. získal ocenenie Biela vrana. Rada súťaže ho udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

 

16.12.2019

Slovenská advokátska komora sťažnosť sudcu na obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu odložila. Skutok, pre ktorý bola podaná sťažnosť sudcom, nie je disciplinárnymi previneniami, nakoľko podanie podnetu na príslušný orgán predstavuje právo, resp. povinnosť advokáta, ktoré nie je možné považovať za disciplinárne pochybenie. Poukázanie na nezákonnosť procesu pred súdom taktiež nemožno považovať za disciplinárne previnenie advokáta. Je vecou úsudku a voľby advokáta aké slovné spojenia a konštrukcie použije a je celkom dôvodné, keď vyjadrovacie prostriedky advokáta reflektujú závažnosť porušenia predpisov.

 

23.12.2019             

Krajský súd v Košiciach rozhodol tak, že sudca JUDr. L.B. nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci vedenej proti obžalovanému M.H. a trestná vec sa Okresnému súdu Košice I neodníma.

 

január 2020

Trestná vec vedená proti obžalovanému M. H. bola pridelená na prejednanie a rozhodnutie novému zákonnému sudcovi JUDr. A. M. z dôvodu odchodu JUDr. L. B. do dôchodku.

 

 

 

R.D. 

4.7.2019

Pojednávanie s RD bolo odročené na dobu neurčitú. Vzhľadom na to, že obom obhajcom nebolo predvolanie doručené v zákonom stanovenej lehote, bol predpoklad, že pojednávanie bude musieť byť odročené. Sudca L. B. však odročil pojednávanie z iného dôvodu.  Sudca uviedol, že chce počkať na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, a až potom bude pojednávanie pokračovať. Keďže termín rozhodnutia ESĽP nie je známy, odročil pojednávanie na dobu neurčitú.

 

22.07.2019  

Podnet obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu na  previerku súdnych spisov a previerku úrovne súdnych konaní v súvislosti s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov adresovaná ministrovi spravodlivosti.

 

21.08.2019   

Žiadosť ministerstva spravodlivosti adresovaná predsedovi Okresného súdu Košice I o zaslanie vyjadrení k podnetu obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu.

 

27.08.2019

Žiadosť JUDr. Romana Kvasnicu o prešetrenie postupov, konaní a rozhodnutí prokurátora okresnej prokuratúry v prípravných konaniach a o prešetrenie správania sa prokurátora na hlavných pojednávaniach v konaniach pred súdom a jeho mediálnych vyjadrení adresovaná generálnemu prokurátorovi.

 

11.10.2019

Sťažnosť sudcu JUDr. L. B. na obhajcu obžalovaného JUDr. Romana Kvasnicu na Slovenskú advokátsku komoru spolu s návrhom sudcu na odňatie a prikázanie veci z dôvodu podania sťažnosti, pričom táto skutočnosť môže vyvolať pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho takto vytvorený pomer k obhajcovi obžalovaného.

 

16.12.2019   

Slovenská advokátska komora sťažnosť sudcu na obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu odložila z dôvodu, že skutok, pre ktorý bola podaná sťažnosť sudcom nie je disciplinárnymi previneniami, nakoľko na podanie podnetu na príslušný orgán predstavuje právo, resp. povinnosť advokáta, ktoré nie je možné považovať za disciplinárne pochybenie. Poukázanie na nezákonnosť procesu pred súdom taktiež nemožno považovať za disciplinárne previnenie advokáta. Je vecou úsudku a voľby advokáta aké slovné spojenia a konštrukcie použije a je celkom dôvodné, keď vyjadrovacie prostriedky advokáta reflektujú závažnosť porušenia predpisov.

 

19.12.2019 

Krajský súd v Košiciach rozhodol tak, že sudca JUDr. L. B. nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci vedenej proti obžalovanému R. D. a trestná vec vedená na Okresnom súde Košice I sa tomuto súdu neodníma.

 

január 2020

Trestná vec vedená proti obžalovanému R. D. bola pridelená na prejednanie a rozhodnutie novému sudcovi JUDr. M. B. z dôvodu odchodu JUDr. L. B. do dôchodku. 

 

L.H.

 

10.6.2019

Hlavné pojednávanie s L.H. plánované na 10.6.2019 bolo odročené z dôvodu nedoručenia predvolania obžalovanému.

 

8.7.2019

Na okresnom súde v Košiciach prebiehalo pojednávanie s L.H., ktoré bolo následne odročené z dôvodu vykonávania dôkazov.


22.07.2019

Podnet obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu na  previerku súdnych spisov a previerku úrovne súdnych konaní v súvislosti s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov adresovaná ministrovi spravodlivosti.

 

21.08.2019

Žiadosť ministerstva spravodlivosti adresovaná predsedovi Okresného súdu Košice I o zaslanie vyjadrení k podnetu obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu.

 

27.08.2019

Žiadosť JUDr. Romana Kvasnicu o prešetrenie postupov, konaní a rozhodnutí prokurátora okresnej prokuratúry v prípravných konaniach a o prešetrenie správania sa prokurátora na hlavných pojednávaniach v konaniach pred súdom a jeho mediálnych vyjadrení adresovaná generálnemu prokurátorovi.

 

11.9.2019

Na okresnom súde v Košiciach prebiehalo pojednávanie s L.H., ktoré bolo následne odročené z dôvodov vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského súdu. Pojednávanie s L.H. už vedie nový sudca Ľ.V..11.09.2019  

 Zamietnutie žiadosti obžalovaného o preklad rozhodnutí a iných písomností.

 

16.09.2019 

Sťažnosť obžalovaného, prostredníctvom obhajcov, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 11.09.2019, ktorým bola zamietnutá žiadosť obžalovaného o preklad rozhodnutí a iných písomností.

 

18.09.2019 

Návrh obhajoby na zastavenie trestného stíhania pre neprípustnosť trestného stíhania z dôvodu porušenia práva na tlmočenie a práva na preklad v prípravnom konaní, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť celého trestného konania ako i z dôvodu porušenia práva na obhajobu.

 

19.09.2019 

Sťažnosť sudcu JUDr. Ľ. V. na obhajcu obžalovaného JUDr. Dalibora Kuciaňa na Slovenskú advokátsku komoru.

 

04.10.2019  

Sťažnosť sudcu JUDr. Ľ. V. na obhajcu obžalovaného JUDr. Romana Kvasnicu na Slovenskú advokátsku komoru.

 

08.10.2019 

Návrh sudcu JUDr. Ľ. V. na odňatie a prikázanie veci z dôvodu podania sťažností, pričom táto skutočnosť môže vyvolať pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho takto vytvorený pomer k obhajcom obžalovaného.

 

21.10.2019

Na Okresnom súde Košice I sa malo uskutočniť pojednávanie s L.H., ktoré bolo dňa 11.9.2019 odročené z dôvodov vyplývajúcich z rozhodnutia Krajského súdu. Pondelkové vytýčené pojednávanie súd zrušil z dôvodu čakania na rozhodnutie Krajského súdu vo veci odňatia a prikázania veci v senáte.

 

19.11.2019 

Slovenská advokátska komora sťažnosti sudcu na obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu a na obhajcu JUDr. Dalibora Kuciaňa odložila z dôvodu, že skutky, pre ktoré boli podané sťažnosti sudcom nie sú disciplinárnymi previneniami. Zdôraznenie pochybení v činnosti orgánov verejnej moci môže advokát zvoliť aj expresívnejšie slovné spojenia, limity, ktoré vyplývajú z charakteru, ako aj závažnosti pochybení vykonaných orgánmi verejnej moci, pričom v zásade nie je možné pričítať na ťarchu advokátovi plnenie si svojich povinností.

 

14.01.2020   

Krajský súd v Košiciach rozhodol tak, že sudca JUDr. Ľ. V. nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci vedenej proti obžalovanému L. H a trestná vec vedená na Okresnom súde Košice I sa tomuto súdu neodníma.

 

14.01.2020

Krajský súd v Košiciach na základe sťažnosti obhajcov zrušil uznesenie Okresného súdu Košice I, ktorým zamietol žiadosť obžalovaného na preklad rozhodnutí a iných písomností v trestnom konaní a rozhodol tak, že v trestnej veci nariadil preklad rozhodnutí a písomností (znaleckého posudku MUDr. Z. S. PhD., znaleckého posudku PhDr. J. K. a uznesenie Okresnej prokuratúry, ktorým bola zamietnutá sťažnosť obžalovaného proti uzneseniu o vznesení obvinenia.  

 

02.03.2020

Okresný súd Košice I zastavil trestné stíhanie proti obžalovanému L. H., pretože vyšla najavo mimo hlavného pojednávania okolnosť odôvodňujúca zastavenie trestného stíhania.

 

05.03.2020

Prokurátorom okresnej prokuratúry Košice I bola podaná sťažnosť proti zastaveniu trestného stíhania.

 

02.04.2020

Vyjadrenie obžalovaného, prostredníctvom obhajcov, k sťažnosti prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 05.03.2020, doplnenej o dôvody podaním zo dňa 12.03.2020, proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 02.03.2020, ktorým zastavil trestné stíhanie proti obžalovanému.

 

 

 

J.H. a I.M. 

17.07.2019

Krajský súd v Košiciach na základe sťažnosti obhajoby zrušil uznesenie Okresného súdu Košice I, ktorým zamietol žiadosť obžalovaných na preklad rozhodnutí a iných písomností v trestnom konaní.

 

22.07.2019

Podnet obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu na  previerku súdnych spisov a previerku úrovne súdnych konaní v súvislosti s výkonom pôsobnosti ministra spravodlivosti podľa zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov adresovaná ministrovi spravodlivosti.


21.08.2019

Žiadosť ministerstva spravodlivosti adresovaná predsedovi Okresného súdu Košice I o zaslanie vyjadrení k podnetu obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu.

 

27.08.2019

Žiadosť JUDr. Romana Kvasnicu o prešetrenie postupov, konaní a rozhodnutí prokurátora okresnej prokuratúry v prípravných konaniach a o prešetrenie správania sa prokurátora na hlavných pojednávaniach v konaniach pred súdom a jeho mediálnych vyjadrení adresovaná generálnemu prokurátorovi.

 

18.09.2019

Návrh obhajoby na zastavenie trestného stíhania pre neprípustnosť trestného stíhania z dôvodu porušenia práva na tlmočenie a práva na preklad v prípravnom konaní, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť celého trestného konania ako i z dôvodu porušenia práva na obhajobu.

 

25.9.2019

Pojednávanie, ktoré sa malo konať 25.9.2019, bolo odročené z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť preklady podkladov súvisiacich so súdnym konaním.

 

08.10.2019

Sťažnosť sudcu JUDr. M. B. na obhajcu obžalovaného JUDr. Romana Kvasnicu na Slovenskú advokátsku komoru spolu s návrhom sudcu na odňatie a prikázanie veci z dôvodu podania sťažnosti, pričom táto skutočnosť môže vyvolať pochybnosti o nezaujatosti sudcu pre jeho takto vytvorený pomer k obhajcovi obžalovaného.

 

19.11.2019

Slovenská advokátska komora sťažnosť sudcu na obhajcu JUDr. Romana Kvasnicu odložila z dôvodu, že skutok, pre ktorý bola podaná sťažnosť zákonným sudcom nie je disciplinárnymi previneniami, nakoľko na zdôraznenie pochybení v činnosti orgánov verejnej moci môže advokát zvoliť aj expresívnejšie slovné spojenia, limity ktoré vyplývajú z charakteru, ako aj závažnosti pochybení vykonaných orgánmi verejnej moci, pričom v zásade nie je možné pričítať na ťarchu advokátovi plnenie svojich povinností a postihnúť advokáta za argumentáciu uplatnenú v konaní pred súdom by sa priečilo samotnému poslaniu advokácie, k čomu Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory nemôže pristúpiť.

 

19.12.2019 

Krajský súd v Košiciach rozhodol tak, že sudca JUDr. M. B. nie je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci vedenej proti obžalovanému J. H. a I. M. a trestná vec vedená na Okresnom súde Košice I sa tomuto súdu neodníma. 

 

RR

23.10.2019

Malo byť pojednávanie s obžalovaným R.R., ale Okresný súd Košice I oznámil právnym zástupcom, že pojednávanie je odročené z dôvodu čakania na rozhodnutie Krajského súdu vo veci odňatia a prikázania veci v senáte.