6.VÝROČIE RAZIE: Čo sa udialo za posledný rok, aké sú pochybenia a z čoho sú obete obžalovaní

1.     Čo sa udialo za posledný rok 

A.  Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

Marec – apríl 2018

Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) podalo v mene viacerých poškodených sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva(ESĽP) v Štrasburgu. Advokátka Mgr. Vanda Durbáková spolupracujúca s Poradňou pre občianske a ľudské práva podala na ESĽP sťažnosť v mene ďalších dvoch poškodených.  

September 2018
ESĽP komunikoval obidve podané sťažnosti vláde SR. Poškodeným bola priznaná anonymita.

December 2018 – január 2019
Amnesty International, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a Equity o.z. požiadali ESĽP o možnosť vyjadriť sa ku konaniam ako jeho vedľajší účastníci - tretie strany. Prezident Komory ESĽP všetkým 3 žiadostiam vyhovel.

B.   Obžaloby zbitých obetí policajnej razie

máj – jún 2018

Okresná prokuratúra Košice I podala obžaloby na 5 obetí policajnej razie za prečinkrivého obvinenia (policajta) podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý zákon stanovuje trest pre páchateľav rozsahu 1 – 5 rokov.

Zároveň obžalovala jednu obeťz prečinu krivej výpovede a krivej prísahypodľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý je trest v rozsahu 1 – 5 rokov.

máj – júl 2018

Okresný súd Košice I vydal trestné rozkazy,ktorými uznal obete policajnej razie vinnými zo spáchania prečinu krivého obvinenia (policajta)a odsúdil ich natresty odňatia slobody vo výmere jedného roka, pričom výkon trestu podmienečne odložil naskúšobnú dobu vo výmere pätnásť mesiacov, dvanásť mesiacov, osemnásť mesiacov.

Podľa § 288 ods. 1 Trestného zákona súd odkázal „poškodeného policajta“ s nárokom na náhradu škody na civilný sporový proces.

V prípade 2 obžalovaných vydal sudca 31.5.2018 trestný rozkazna druhý deň po obdržaní obžalôb, pričom ich obžaloby spolu s prílohami mali viac ako 1 500 strán.

Jún – august 2018

Právni zástupcovia poškodených dostali v období od 4.6. do 13.6.2018 z Okresnej prokuratúry Košice 1 „Upovedomenie o podaní obžaloby“na 5 osôb a informáciu o nariadení ďalšieho vyšetrovania v prípade šiesteho poškodeného.

Čiže v čase, keď sa viacerí poškodení len dozvedeli, že je na nich podaná obžalobana súde a nevedeli z čoho vychádza a čo obsahuje, boli už neprávoplatne odsúdení trestnými rozkazmi.

Právnym zástupcom poškodených boli postupne doručené z Okresného súdu Košice I trestné rozkazy na 5 obžalovaných za prečiny krivej výpovede a krivého obvinenia. Na všetky podali v stanovenej lehote odpory, čím sa trestné rozkazy stalineprávoplatné.

September 2018 – jún 2019

Prebiehali súdne pojednávania, z ktorých väčšina bola odročená. Všetky pojednávania prebiehali za prítomnosti občianskej verejnosti, mimovládnych organizácií, verejnej ochrankyne práv, veľvyslanectiev a médií.

Prehľad termínov pojednávaní:

JH

12.12.2018  – 1. pojednávanie (spoločné pojednávanie s I. M) - bolo odročené z dôvodu nedoručenia predvolania I. M

27.3.2019  – 2. pojednávanie. Bolo odročené z dôvodu potreby prizvania tlmočníka.

27.5.2019  – 3. pojednávanie. Po úvodných úkonoch a vystúpení obhajcu (a zopakovaní požiadavky na preklad základných dokumentov) bolo pojednávanie odročené

25.9.2019  – 4. pojednávanie (plánované)

LH

8.11.2018 – 1. pojednávanie. Bolo odročené na 14.1.2019 z nedodržania lehoty doručenia predvolania obžalovanému (zároveň sudca nedoručil obžalobu jednému z obhajcov). Súd porušil práva obžalovaného na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.

14.1.2019 – 2. pojednávanie. Bolo opäť odročené. Dôvodom bola požiadavka na prítomnosť tlmočníka.

21.3.2019 – 3. pojednávanie. Odročené zo zdravotných dôvodov (na strane sudcu)

10.6.2019 – 4. pojednávanie. Odročené, keďže obžalovaný nedostal oznámenie o predvolaní zo súdu

MH

15.11.2018  – 1. pojednávanie, odročené lebo obžalovaný požiadal o tlmočníka.

29.1.2019  – 2. pojednávanie, bolo odročené zo zdravotných dôvodov (na strane obhajoby)

12.3.2019  – 3. pojednávanie, prebehlo

16.5.2019  –  4. pojednávanie, odročené na žiadosť obhajoby o zmenu termínu

4.7.2019 – 5. pojednávanie (plánované)

RD

15.11.2018 – 1. pojednávanie. Prebehlo

29.1.2019  – 2. pojednávanie, bolo odročené zo zdravotných dôvodov (na strane obhajoby)

12.3.2019 – 3. pojednávanie. Prebehlo

16.5.2019  –  4. pojednávanie, odročené na žiadosť obhajoby o zmenu termínu

RR

24.9.2018 – 1. pojednávanie. Bolo odročené z dôvodu pochybenia súdu (sudca nedoručil predvolanie obžalobu jednému z obhajcov). Súd porušil práva obžalovaného na obhajobu a práva na spravodlivý súdny proces.

15.11.2018 – 2. pojednávanie. Bolo odročené z dôvodu pochybenia súdu (sudca nedoručil včas predvolanie obžalovanému), súd porušil práva obžalovaného na spravodlivý súdny proces.

14.1.2019 – 3. pojednávanie. Bolo opäť sudcom odročené. Stalo sa tak po tom, ako obhajca poukázal na skutočnosť, že R.R. nebolo doposiaľ doručené uznesenie o vznesení obvinenia, čo je v zmysle zákona nevyhnutnou podmienkou k následnému vzneseniu obžaloby a súdnemu konaniu. Jedná sa o závažné pochybenie v zákonom stanovenom postupe.

21.3.2019 – 3. pojednávanie. Odročené zo zdravotných dôvodov (na strane sudcu)

IM

12.12.2018 – 1. pojednávanie. Bolo odročené z dôvodu nedoručenia predvolania

27.3.2019 – 2.  pojednávanie. Bolo odročené z dôvodu potreby prizvania tlmočníka.

27.5.2019 – 3. pojednávanie Po úvodných úkonoch a vystúpení obhajcu (a zopakovaní požiadavky na preklad základných dokumentov) bolo pojednávanie odročené

25.9.2019 – 4. pojednávanie (plánované)

 

2.     Súvis medzi líniou 1 a líniou 2

 

A.  Čo si treba predstaviť pod dvomi líniami

Línia 1

Pod pracovným názvom Línia 1 rozumieme prípad, v ktorom boli Rómovia z osady Budulovská v Moldave nad Bodvou v pozícii poškodených a zasahujúci policajti v pozícii možných vinníkov.

Čiže sú to udalosti od policajného zásahu 19.6.2013, cez jeho vyšetrovanie, trestné stíhanie policajtov, zamietnutie trestného stíhania, rozhodnutie Ústavného súdu až po podanie dvoch sťažností na Európsky súd pre ľudské práva.

Rómovia v rámci prebiehajúceho trestného stíhania vypovedali pred vyšetrovateľom, označili konkrétnych policajtov, ktorí ich počas zásahu mali biť. Ich výpovede sa začali spochybňovať, obete zásahu boli podrobené psychologickému posudzovaniu, bola im prisúdená "mentalica romica" v dôsledku čoho boli ich výpovede menej dôveryhodné ako výpovede policajtov.

 

Línia 2

Vyšetrovanie (ne)zákonnosti postupu policajtov sa v určitom momente obrátilo voči poškodeným obyvateľom osady Budulovská. Ich svedectvá boli označené za nepravdivé. Šiesti z nich boli následne obvinení, neskôr obžalovaní z krivej výpovede alebo krivého svedectva proti policajtom. V súčasnosti sú súdení na Okresnom súde v Košiciach I a hrozia im tresty v rozsahu 1 až 5 rokov.

V Línii 2 vystupujú policajti ako poškodení a zo zbitých Rómov sa snažia urobiť vinníkov.

 

B.   Súvis medzi obomi Líniami

V rámci Línie 1 prebiehalo vyšetrovanie (trestné stíhanie policajtov), ktoré realizovala Inšpekčná služba MV SR. Vyšetrovateľ zrealizoval množstvo výsluchov (a iných úkonov).

V tomto vyšetrovaní vystupovali Rómovia ako poškodení (prípadne svedkovia). Ich výpovede boli zaznamenané formou zápisníc, v niektorých prípadoch aj obrazovo – zvukovými záznamami. V mnohých prípadoch boli výsluchy realizované za pomoci tlmočníka.

Dokumentácia celého vyšetrovania Línie 1 tvorí Trestný spis 1.

V rámci Línie 2 sú 6 Rómovia obžalovaní z krivej výpovede alebo krivého obvinenia. Sú to tzv. verbálne (slovné) trestné činy, ktorých sa museli dopustiť úmyselne. Mali sa ich dopustiť počas ich výpovedí realizovaných v rámci Línie 1. Dôkazový materiál na preukázanie, či sa dopustili uvedených trestných činov, sú preto materiály tvoriace súčasť Trestného spisu 1 (predovšetkým zápisnice a obrazovo – zvukové záznamy s výsluchov).

Pokiaľ sa preto vyskytli pochybenia v rámci vyšetrovania Línie 1 alebo vedenia Trestného spisu 1, tieto sa automaticky prenášajú aj do Línie 2.

Obhajca obžalovaných zbitých Rómov Roman Kvasnica musel preto preštudovať aj celý Trestný spis 1. V rámci vyšetrovania Línie 1 a vedenia Trestného spisu 1 identifikoval viaceré závažné nedostatky a porušenia zákona, ktoré majú súvis s Líniou 2.

Rovnako preštudoval všetky podklady súvisiace s jednotlivými prípadmi 6 obžalovaných v rámci Línie 2. Aj v týchto prípadoch identifikoval závažné nedostatky a porušenia zákona.

 

C.  Nedostatky identifikované v Línii 1 (vyšetrovania a vedenia trestného spisu)

Skratky:

ÚIS – Úrad inšpekčnej služby MV SR

OS KE I Okresný súd Košice I

 

1.     ÚIS - Neumožnenie oboznámiť sas výsledkami vyšetrovania pred zastavením trestného stíhania vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby – porušenie ustanovenia § 208 ods. 1 Trestného poriadku s dôsledkom porušenia práva svedka - poškodeného podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Trestného poriadku – právo na robenie návrhov na vykonanie dôkazov alebo ich doplnenie a predkladať dôkazy;

 

2.     ÚIS - Nezabezpečenie prekladu uznesenia o zastavení trestného stíhania(22.03.2016) po účinnosti novely Trestného poriadku (zákon č. 397/2015 Z.z., účinný od 01.01.2016) - transpozícia smernice EÚ (2012/29/EU);

 

3.     ÚIS - Porušenie ustanovenia § 58 ods. 3 Trestného poriadku, o spôsobe čítania zápisniceosobe, ktorá nevie čítať a písať (IM);

 

4.     ÚIS - Zápisnice o výsluchu svedka – poškodeného pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby, nie je možné chápať ako všeobecný dôkazný prostriedok v zmysle ustanovenia § 119 ods. 2 Trestného poriadku, pretože tieto zápisnice neboli vyhotovené procesne bezchybným spôsobomv zmysle zákonných ustanovení Trestného poriadku, konkrétne v rozpore s ustanovením § 58 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku, pretože z opisu priebehu týchto úkonov trestného konania za účasti tlmočníka je zrejmé nezachovanie zákonných ustanovení účinných v čase vykonávania týchto úkonov, ktoré upravovali vykonávanie úkonov za účasti tlmočníka, konkrétne pri tlmočníckom úkone, ktorý možno vykonať len ústne, sa do zápisníc neuviedli údaje, ktoré obsahuje prekladateľská doložkav súlade s ustanovením § 23 ods. 7 v spojení s ustanovením § 23 ods. 1 a 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch účinného do 30.06.2018 (JM, MH, IM a LH);      

 

5.     ÚIS - Napriek vyhotoveniu obrazovo-zvukových záznamov o úkonoch trestného konania, ktoré  sú prílohou a súčasťou trestného spisu Úradu inšpekčnej služby, v rozpore s Vyhláškou MS SR 618/2005 Z.z. absentujú v spise doslovné prepisy týchto zvukových záznamov(JH, MH, RR, RD a LH);

 

6.     ÚIS – Nesprávna, účelová a manipulatívna protokoláciavýpovedí pri porovnaní obrazovo-zvukového záznamu so zápisnicou o ich výsluchov ako svedkov -  poškodených (RD a RR);

 

7.     ÚIS -Skutok, týkajúci sa výpovedí osôb RR a RD ako u LH bol Úradom inšpekčnej služby zastavený (zneužívanie právomoci verejného činiteľa), pretože skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci, avšak pri RR a RD, prokurátor Okresnej prokuratúry konštatuje, že ich výpoveď rovnako ako IM, bola dôvodom začatia trestného stíhania, ktoré bolo zastavené z dôvodu, že skutok sa nestal (zločin mučenia, iného neľudského alebo krutého zaobchádzania);

 

 

D.  Nedostatky identifikované v Línii 2 (vyšetrovania a vedenia 6 trestných spisov)

8.     OS KE I - Porušenie ustanovenia § 58 ods. 3 Trestného poriadku, o spôsobe čítania zápisniceosobe, ktorá nevie čítať a písať (IM);

 

9.     OS KE I – Nezabezpečenie a nedoručenie  prekladu Uznesenia o vznesení obvinenia, obžaloby, trestného rozkazu, napriek vedomosti orgánov činných v trestnom konaní o tlmočení a potrebe tlmočenia ich výpovedí pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby, ktorých obsah je dôvodom ich trestných stíhaní (JH, MH, IM a LH)

 

10.  OS KE I - Porušenie článku 6 ods. 3 písm. a) Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd ---> každý, kto je obvinený z trestného činu, má tieto minimálne práva:

byť bez meškania a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia proti nemu;

 

11. OS KE I - Obžalovaní doteraz nevedia za čo sú trestne stíhaní:

A.   Orgány činné v trestnom konaní, napriek tomu, že mali vedomosť o neznalosti slovenského jazyka, pretože museli čítať a mať vedomosť o obsahu ich výpovedí pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby a za ich obsah sú trestne stíhaní;

B.    V rozpore s ustanovením § 28 ods. 2 v spojení s ustanovením § 2 ods. 20 Trestného poriadku nerozhodli o pribratí tlmočníka a prekladateľa;

C.    Do dnešného dňa im neboli preložené obligatórne prekladané rozhodnutia a iné písomnosti, najmä uznesenie o vznesení obvinenia, obžaloba a trestný rozkaz

D.   Nepreložené uznesenie o vznesení obvinenia do jazyka, ktorému rozumie a ktorým hovorí, nie je možné JH, MH, IM a LH);

 

12. OS KE I - V prípravnom konaní, neboli už ako obvinení, poučení podľa ustanovenia § 28 ods. 4 Trestnéhoporiadku o práve na preklad a o práve výslovne sa tohto práva vzdať ako i dôsledkoch vzdania sa tohto práva, čím bolo porušené ich právo na obhajobu a právo na spravodlivý proces (JH, MH, IM a LH); po účinnosti novely Trestného poriadku (zákon č. 1/2014 Z.z., účinný od 01.02.2014) - transpozícia smernice EÚ (2010/64/EU)

 

13.  OS KE I – u IM a RR ---> podané obžaloby pre skutok, pre ktoré nebolo vznesené obvinenie, pretože nebol dodržaný zákonom predpokladaný spôsob doručovaniarozhodnutí do vlastných rúk (OČTK, poštou) ---> porušenie ustanovenia § 66 ods. 3 a 5 Trestného poriadku

 

14. OS KE I - Selektívne samovyhodnocovanieorgánov činných v trestnom konaní, v rozpore s ustanovením § 2 ods. 10 Trestného poriadku, čo je a čo nie je pre daný prípad relevantné ako dôkaz, bez toho, aby v tomto procese boli prítomné akékoľvek záruky práva na obhajobu, došlo k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces (do súdneho spisu, ako dôkaz v neprospech obvinených, boli prokurátorom Okresnej prokuratúry predložené zápisnice o úkone trestného konania, o ktorých boli vyhotovované obrazovo – zvukové záznamy, bez nosičov týchto obrazovo-zvukových záznamov, ktoré sú dôkazmi v prospech obvinených);

 

15.  OS KE I - Selektívne predkladanie dôkazov---> zatajenie CD nosičov prokurátorom Okresnej prokuratúry, ktoré sú prílohou a súčasťou zápisníc o výsluchoch svedka – poškodeného, v aktuálnych trestných konaniach (JH, MH, RR, RD a LH);

 

16.  OS KE I - Do dnešného dňa nebol ani jednému z obžalovaných preukázaný úmysel(subjektívna stránka trestného činu) ako obligatórna náležitosť skutkovej podstaty trestných činov, ktoré sa im kladú za vinu;

 

17.  OS KE I - Skutok, ktorý sa obžalovaným kladie za vinu obsahuje absolútnu lož, resp. konštrukciu, keď výpovede obžalovaných mali byť dôvodom začatia trestného stíhania Úradom inšpekčnej služby zo dňa 20.01.2014, pričom pred vyšetrovateľom Úradu inšpekčnej služby vypovedali až po tomto začatí trestného stíhania (RR, RD a IM);

 

18. OS KE I - Skutok, ktorý sa obžalovanému kladie za vinu obsahuje absolútnu lož, resp. konštrukciu, v tom smere že obsah výpovedí obžalovaného mali údajne viesť ku krivému obvineniu poškodeného zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom Policajného zboru, Úradu inšpekčnej služby, podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal, nakoľko trestné stíhanie pre tento skutok týkajúci sa obžalovaného, bolo zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. b), ods. 4. Trestného poriadku, pretože tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (LH) ---> krivo obviniť iného, možno len z trestného činu;

 

19.  OS KE I - ÚIS – Nesprávna, účelová a manipulatívna protokoláciavýpovedí pri porovnaní obrazovo-zvukového záznamu so zápisnicou o ich výsluchov ako svedkov -  poškodených (RD a RR) ---> Výpoveď RR zachytená v zápisnici je súdu predkladaná ako dôkaz v neprospech RD, pričom výpoveď RR a RD na obrazovo-zvukovom zázname je dôkazom v ich prospech;

 

3.     Za čo sú zbití Rómovia súdení

Skutkové vety uvedené v jednotlivých obžalobách (teda skutočnosti, za ktoré sú 6 zbití Rómovia súdení)

RR

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že dňa 21.02.2014od 08:05 hod. do 10.20 hod v Košiciach, na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, po zákonnom poučení ako svedok – poškodenýv trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred (ďalej len „SKIS“) uviedol, že príslušník policajného zboru Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou M. J., nar. x.x.19xx ho mal na Obvodnom oddelení Moldava nad Bodvou dňa 19.06.2013 v presne nezistenom čase kopnúť s kanadami do rebra a to asi 5 alebo 6-krát a biť do tváre a to asi 6 alebo 7-krát,a na základe tejto výpovede bolo začatétrestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona a iné, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.  

IM

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 25.05.2018, sa obžalovanej kladie za vinu spáchanie trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že dňa 11.04.2014 od 10.00 hod. do 10:45 hod. v Košiciach na Krajskom riaditeľstve  Policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho č. 8 po zákonnom poučení v procesnom svedka – poškodeného v trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014 na výsluchu pred vyšetrovateľom, uviedla, že dňa 19.06.2013 v Moldave nad Bodvou na ul. Budulovská  pri chatrči počas policajnej akcie, jej mal nezistený príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky, podľa jej vyjadrenia kukláč “pri...ať“ (vulgarizmus), a tým jej vybiť zub a na základe tejto výpovede bolo začatétrestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.  

RD

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 18.06.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 20.02.2014 po zákonnom poučení svedka – poškodenéhov trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014 vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou P K. nar. x.x.19xx v čase medzi 19:10 hod. dňa 19.06.2013 do 01:40 hod. dňa 20.06.2013 na Obvodnom oddelení Policajného zboru Moldava nad Bodvou sa mal dopustiť fyzického násilia voči osobe predvedenej, a to RR, nar.  x.x.19xx,a na základe tejto výpovede bolo začatétrestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona a iné, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.  

MH

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 21.02.2014v čase od 10:45 hod. do 13:00  hod., dňa 11.09.2014v čase od 08:45 hod. do 09:15 a dňa 04.06.2015v čase od 10:15 hod. do 10:32 po zákonnom poučení svedka – poškodenéhov trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014 vo svojej výpovedi uviedol,   že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. M. J, nar. x.x.19xx, počas výkonu služby dňa 19.06.2013 v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod. na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou v rámci policajnej akcie mal voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť zranenia, a to povrchové pomliaždenie s odreninou v ľavej temennej oblasti v oblasti s miernym opuchom 2x2 cm, pomliaždenie s opuchom chrbta ľavej ruky a povrchové pomliaždenie hrudníka prejavujúce sa len tlakovou bolestivosťou v oblasti desiateho rebra v lopatkovej čiare a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.  

LH

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože, zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho č. 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 05.03.2014v čase od 08:15 hod. do 12:50 hod., dňa 11.09.2014v čase od 08:45 hod. do 09:15 a dňa 04.06.2015v čase od 10:40 hod. do 10:55 po zákonnom poučení svedka – poškodenéhov trestnom konaní vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014 vo svojich výpovediach uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. M. J., nar. x.x.19xx, počas výkonu služby dňa 19.06.2013 v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod. na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou v rámci policajnej akcie mal voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia, odreniny a podliatiny na rôznych miestach na tele a rozbiť mobilný telefón nezistenej značky a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

JH

Podľa obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I zo dňa 28.05.2018, sa obžalovanému kladie za vinu spáchanie trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, pretože zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 20.02.2014v čase od 10:05 hod. do 13:30 hod., po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014, vo svojej výpovedi uviedol, že príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou nstržm. M.J, nar. x.x.19xx, mal počas výkonu služby dňa 19.06.2013, v čase medzi 19:00 hod. a 21:00 hod., na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou, v rámci policajnej akcie, voči nemu použiť bezdôvodne násilie, čím mu mal spôsobiť bližšie nešpecifikované zranenia v oblasti hrudníka a pri konečníku a spáchať tak trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.