Chronológia prípadu obžalovanej zbitej obete R.R.


13.5.2021

Sudca Okresného súdu Košice I ukončil súdny proces s obžalovaným na pojednávaní, ktoré zvolal po doručení ustúpenia od žaloby okresným prokurátorom. Rozhodnutie o ukončení súdneho konania je plávoplatné, prokutáror aj obžalovaný sa vzdali možnosti odvolať sa. R.R. bol obžalovaný spolu s ďalšími zbitými Moldavčanmi tri roky od mája 2018. 


3.3.2021

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné. Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.

V septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). O druhej sťažnosti ďalších štyroch zbitých Moldavčanov ESĽP stále rozhoduje. V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.1.9.2020

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol o prvej z dvoch sťažností zbitých obyvateľov Moldavy nad Bodvou, ktorí sa na súd obrátili potom, čo vyčerpali všetky opravné prostriedky v Slovenskej republike. Súd dal za pravdu sťažovateľom (jedným z nich je aj R.R.), spochybnil podstatu zásahu, opodstatnenosť použitia fyzickej sily, vyšetrovanie ako aj upozornil na fakt, že slovenské orgány sa nevenovali preskúmaniu možného rasového motívu. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

23.10.2019
V stredu malo byť pojednávanie s obžalovaným R.R., ale Okresný súd Košice I oznámil právnym zástupcom, že pojednávanie je odročené z dôvodu čakania na rozhodnutie Krajského súdu vo veci odňatia a prikázania veci v senáte.

21.3.2019

Súdne pojednávanie s R.R. bolo pre chorobu odročené. Nový termín pojednávania nebol stanovený.


14.1.2019

Malo byť pojednávanie dvakrát preložené (z 24.9.2018 a z 15.11.2018) s obžalovaným R.R., ale sudca ho opäť odročil. Stalo sa tak po tom, ako obhajca poukázal na skutočnosť, že R.R. nebolo doposiaľ doručené uznesenie o vznesení obvinenia, čo je v zmysle zákona nevyhnutnou podmienkou k následnému vzneseniu obžaloby a súdnemu konaniu. Sudca skonštatoval, že potrebuje čas na preskúmanie pochybenia v zákonom stanovenom postupe. Termín ďalšieho pojednávania sudca stanovil na 21.3.2019.


15.11.2018
Malo byť pojednávanie preložené z 24.9.2018 s obžalovaným R.R., ale sudca ho opäť odročil.


24.9.2018
Malo byť prvé pojednávanie s obžalovaným R.R., ale sudca ho odročil.

28.5.2018
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie: Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 21.02.2014 v čase od 08:05 hod. do 10:20 hod., po zákonnom poučení svedka – poškodeného v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred R.R. uviedol, že príslušník policajného zboru Obvodného oddelenia Policajného zboru Moldava nad Bodvou MJ, ho mal na Obvodnom oddelení Moldava nad Bodvou dňa 19.06.2013 v presne nezistenom čase kopnúť s kanadami do rebra a to asi 5 – 6 krát a biť do tváre a to asi 6 – 7 krát, a na základe tejto výpovede bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona a iné, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní právoplatne zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov: Bod 5 (viď nižšie).

Trestné stíhanie začalo 20.1.2014, výpoveď obžalovaného bola 21.2.2014, teda nebolo možné začať trestné stíhanie na základe tejto výpovede, keďže výpoveď prebehla mesiac po začatí trestného stíhania.

Súd v prípade R.R. nevydal trestný rozkaz, ale vytýčil hlavné pojednávanie.


14.8.2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 vznieslo obvinenie voči R.R. zo spráchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov).

marec 2017

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 realizovalo predprípravné konanie vo veci podozrenia R.R. zo spáchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1-5 rokov).

júl-december 2016
Krajská prokuratúra Prešov vydala pokyn Okresnej prokuratúre Košice 1, a tá následne vydala pokyn na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 na prešetrenie podozrenia R.R. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1, Trestného zákona (1 - 5 rokov).

20.6.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR zaslala Krajskej prokuratúre Prešov poznatky o podozreniach nasvedčujúcich, že zbití Rómovia spáchali trestný čin a pripojila aj príslušné časti vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.).

V prípade R.R. sa jednalo konkrétne o podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov).

Zdôvodnenie: Vo výsluchu svedka poškodeného uvádzal zjavne nepravdivé skutočnosti o fyzickom násili voči svojej osobe zo strany príslušníkov policajného zboru dňa 19.6.2013 na OO PZ Moldava nad Bodvou, pričom vykonaným dokazovaním bolo zistené, že skutok sa nestal.


24.5.2016

Krajská prokuratúra Prešov zaslala na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR pokyn so žiadostou o preskúmanie podozrení, či zo strany zbitých Rómov bol v priebehu vyšetrovania spáchaný trestný čin.


22.3.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM).
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR).
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.

23.11.2015
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a).
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.


8.9.2014
Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.):

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013).

21.2.2014

Výsluch zbitého R.R.


20.1.2014
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.) začala trestné stíhanie policajtov pre podrozrenie zo spáchania viacerých trestných činov:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.

19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (R.R. bol počas zákroku v osade Budulovská a po následnom predvedení na policajnú stanicu bitý).


15.6.2013

Incident pred policajným zásahom.