Chronológia prípadu obžalovanej zbitej obete I.M.

29.04.2022

Krajský súd v Košiciach zamietol sťažnosť prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 07.12.2021, ktorým zastavil trestné stíhanie voči obžalovanej I.M. s odkazom na medzinárodnú zmluvu a na prvý rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade zbitých Moldavčanov. Trestné stíhania voči všetkým šiestim obžalovaným sú tak definitívne ukončené.7.12.2021

Okresný súd Košice I zastavil trestné stíhanie voči obžalovanej I.M. so zdôvodnením, že to vyplýva z medzinárodnej zmluvy a odvolal na prvý rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu v prípade zbitých Moldavčanov.  Prokurátor podal sťažnosť voči rozhodnutiu, a preto rozsudok nenadobudol právoplatnosť..


3.3.2021

Prokurátor Okresnej prokurarúry Košice I ustúpil od obžaloby zbitých Moldavčanov po troch rokoch od jej vznesenia. Spravil tak v stredu 3.3.2021 v piatich prípadoch obžalovaných: Leonarda H., Rolanda D., Milana H., Júliusa H. a Róberta R. Prokurátor konal v predmetnej trestnej veci po oboznámení sa so stanoviskom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a po opätovnom prehodnotení skutkového stavu. Obete razie, z ktorých sa štát snažil vyrobiť páchateľov, sú tak definitívne nevinné. Obžalovanou zostáva I.M., v tomto prípade prokurátor od obžaloby neustúpil.
V septembri 2020 vyhovel sťažnosti dvoch obžalovaných Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP). O druhej sťažnosti ďalších štyroch zbitých Moldavčanov ESĽP stále rozhoduje. V júni to bude už osem rokov od policajnej razie v Moldave nad Bodvou, keď policajti vtrhli do obydlí miestnych Moldavčanov na Budulovskej ulici.


25.9.2019

Pojednávanie, ktoré sa malo konať 25.9.2019, bolo odročené z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť preklady podkladov súvisiacich so súdnym konaním. O novom termíne pojednávania Vás budeme informovať.

 

27.5.2019

Dňa 27.5.2019 bolo pojednávanie s obžalovanými obeťami policajnej razie I.M. a J.H.. Po úvodných úkonoch a vystúpení obhajcu bolo pojednávanie odročené na 25.9.2019 o 10,00 v miestnosti č. 140. Toto septembrové pojednávanie bolo odročené z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečiť preklady podkladov súvisiacich so súdnym konaním. O novom termíne pojednávania Vás budeme informovať.


27.3.2019

Pojednávanie bolo opäť odročené pre chýbajce tlmočenie. Spojené pojednávanie obžalovaných J.H. a I.M., ktorých sudca v lete minulého roka odsúdil na druhý deň potom, čo obdržal obžalobu z prokuratúry, bolo odročené už v decembri 2018. Len na pripomenutie - v prípade J.H. mala obžaloba 1115 strán, v prípade I.M. 450 strán.


12.12.2018
Vytýčené prvé pojednávanie s obžalovanou I.M. bolo odročené.

27.6.2018
Obžalovaná I.M. podala prostredníctvom právnych zástupcov odpor proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice I, zo dňa 31.05.2018, sp. zn. 6T/38/2018.


31.05.2018
Okresný súd Košice I vydal rozkaz, ktorým uznal obžalovanú za vinnú zo spáchania prečinu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona.

Sudca vystavil trestný rozkaz nasledujúci deň po obdržaní obžaloby od prokurátora. Obžaloba vrátane príloh mala 459 strán.

25.5.2018
Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I podal obžalobu pre prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona, za ktorý Trestný zákon umožňuje potrestať páchateľa v rozsahu 1 – 5 rokov.

Odôvodnenie: Zistené skutočnosti majú nasvedčovať tomu, že v Košiciach, na ul. Kuzmányho 8, v budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach dňa 11.4.2014 v čase od 10:00 hod. do 10:45 hod., po zákonnom poučení svedkyne – poškodenej v trestnom konaní, vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Stred pod spisovou značkou ČVS: SKIS – 15/OISS-V-2014, vo svojej výpovedi uviedla, že dňa 19.06.2013 v Moldave nad Bodvou na ul. Budulovská pri chatrči počas policajnej akcie, jej mal nezistený príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky, podľa jej vyjadrenia kukláč jej mal “pri...ať“ (vulgarizmus), a tým jej vybiť zub a na základe tejto výpovede bolo začaté trestné stíhanie za zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona, a toto trestné stíhanie bolo po vykonanom dokazovaní zastavené vyšetrovateľom PZ podľa § 215 ods. 1 písm. a), ods. 4 Trestného poriadku, pretože bolo jednoznačne preukázané, že sa skutok nestal.

Korelácia s Trestným stíhaním policajtov: Bod 5

Trestné stíhanie začalo 20.1.2014, výpoveď obžalovanej bola 11.4.2014, teda nebolo možné začať trestné stíhanie na základe tejto výpovede, keďže výpoveď prebehla skoro 3 mesiace po začatí trestného stíhania

Trestné stíhanie v Bode 5 bolo zahájené za predpokladu, že "Zločin mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania sa mal stať pri eskortovaní a následnom umiesnení v priestoroch OOPZ Moldava nad Bodvou".
V obžalobe IM sa uvádza, že .."pri chatrči počas policajnej akcie, jej mal nezistený príslušník Policajného zboru...vybiť zub..."
Miesto uvádzané v obžalobe "pri chatrči" nemá žiaden súvis s lokalizáciou špecifikovanou v trestnom stíhaní "pri eskortovaní a následnom umiesnení v priestoroch OOPZ Moldava nad Bodvou"


31.8.2017
Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 vznieslo obvinenie voči I.M. zo spráchania trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Trestného zákona (1 - 5 rokov).

marec 2017

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 realizovalo predprípravné konanie vo veci podozrenia I.M. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (1-5 rokov).

júl-december 2016
Krajská prokuratúra Prešov vydala pokyn Okresnej prokuratúre Košice 1, a tá následne vydala pokyn na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice 1 na prešetrenie podozrenia I.M. zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1,  Trestného zákona (1- 5 rokov).

20.6.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR zaslala Krajskej prokuratúre Prešov poznatky o podozreniach nasvedčujúcich, že zbití Rómovia spáchali trestný čin a pripojila aj príslušné časti vyšetrovacieho spisu (spracoval vyšetrovateľ pplk. D.).

V prípade I.M. sa jednalo konkrétne o podozrenie zo spáchania trestného činu krivého obvinenia podľa § 345 ods. 1 Trestného zákona (3 - 8 rokov).

Zdôvodnenie: Vo výsluchu svedkyne-poškodenej uvádzala zjavne nepravdivé skutočnosti o fyzickom násilí voči svojej osobe zo strany príslušníkov PZ (vybité zuby) dňa 19.6.2013 v lokalite Budulovská.


24.5.2016
Krajská prokuratúra Prešov zaslala na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR pokyn so žiadosťou o preskúmanie podozrení, či zo strany zbitých Rómov bol v priebehu vyšetrovania spáchaný trestný čin.


22.3.2016
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie (spomenutí MH, JH, IM).
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci (spomenutí LH, RD, RR).
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.

23.11.2015
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR vydala uznesenie o zastavení trestného stíhania policajtov vo veci:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a).
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie.
 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
Odôvodnenie: Lebo nie je tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.


8.9.2014
Rozšírenie trestného stíhania Sekciou kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.):

 • Bod 6. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona (týka sa incidentu pred policajným zásahom 15.6.2013).

11.4.2014

Výsluch zbitej I.M.


20.1.2014
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR (vyšetrovateľ pplk. D.) začala trestné stíhanie policajtov pre podrozrenie zo spáchania viacerých trestných činov:

 • Bod 1. Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm a) a c) Trestného zákona.
 • Bod 2. Prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 3. Prečin porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
 • Bod 4. Prečin ublíženia na zdraví § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
 • Bod 5. Zločin mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie podľa § 420 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona.

19.6.2013
Policajný zásah v osade Budulovská (I.M. počas zákroku v osade Budulovská prišla o zub, na policajnú stanicu nebola predvedená.)


15.6.2013

Incident pred policajným zásahom.